Struktur

Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet - Struktur

Ministeriet er opdelt i to afdelinger og tre sektioner

De vigtigste bestemmelser som Islands Undervisnings-, forsknings- og kulturministerium fungerer efter, findes i islandsk lov nr. 115 af den 23. september 2011 om Islands Centraladministration.

Ifølge loven bestemmer ministeren opdelingen af ministeriet i afdelinger og kontorer efter opgaverne.

Ministeriets struktur er i hovedtræk følgende:

  • Departementschefen leder ministeriet med ministeren som øverste ledelse og modtager sin instruks fra ham. Ministeren udpeger en af ministeriets afdelingschefer til at være vicedepartementschef.
  • Ministeren har ved sin side en rådgiver og alt efter omstændighederne bisiddere til særlige opgaver.
  • Ministeriets afdelinger  eller områder ledes af afdelingschefer og kontorerne af kontorchefer som refererer til departementschefen.
  • Der arbejder specialister i de forskellige afdelinger eller områder. Det samme gælder andet personale. Afdelingscheferne modtager en instruks mens kontorcheferne og specialisterne arbejder ifølge en stillingsbeskrivelse.

Ministeriet fungerer som en helhed og er opdelt i to afdelinger og tre sektioner. Afdelingerne er afdeling for kultur og afdeling for uddannelse, videnskab og videregående uddannelse. Sektionerna er sektionen for information og økonomi, den juridiske sektion og sektionen for evaluering og analyse. Departementschefen koordinerer afdelingerne og sektionernes virksomhed og udpeger én medarbejder på hvert afdeling og område som stedfortræder for afdelingschefen ved hans forfald. Departementschefen og afdelingscheferne rapporterer til ministeren.

Opgaverne fordeler sig mellem sektioner og afdelinger på følgende måde:


Afdelingen for kultur forbereder udformningen af kulturpolitikken, fører tilsyn med implementeringen af den og varetager den almene forvaltning på kulturområdet. Afdelingens ressort består bl.a. af kunst og kulturarv, det islandske sprog, medier, sport og ungdomsaktiviteter. Afdelingens opgaver omfatter bl.a. kontakt til offentlige kulturinstitutioner og museer, kommuner, idrætsbevægelser og andre organisationer, virksomheder og enkeltpersoner. Afdelingen forvalter den offentlige støtte til kunsten og kulturlivet.

Afdelingen for uddannelse og videnskab beskæftiger sig med børnehavernes, grundskolernes og ungdomsuddannelsernes forhold, udarbejder læseplaner for disse skoletrin og varetager forhold omkring livslang læring. Afdelingen leder og deltager i udformningen af et generelt program for disse sagsområder, fører tilsyn med implementeringen af det og varetager almen forvaltning. Afdelingen for uddannelse er endvidere initiativtager til udvikling af innovation i skolens virksomhed, herunder fjernundervisning og udgivelse af undervisningsmidler.

Afdelingen beskæftiger sig også med den videregående uddannelses forhold og varetager almen forvaltning angående videnskab, forskning og innovation. Den forbereder udarbejdelsen af et program for universitetsområdet og fører tilsyn med implementeringen af det. På afdelingen sker der forberedelse og rådgivning til udformningen af et program under Videnskabs- og Teknologirådet. Afdelingen for videnskab og videregående uddannelse fører tilsyn med Videnskabs- og Teknologirådets og Videnskabsudvalgets arbejde og varetager integreringen af videnskab, forskning og innovation ved udformning og implementering af en uddannelsespolitik.

Den juridiske sektionen forbereder beslutninger om juridiske forhold og yder juridisk rådgivning internt i ministeriet. Den juridiske sektionen fører overordnet tilsyn med udarbejdelsen af lovforslag og bekendtgørelser og forberedelsen af forvaltningskendelser, og desuden varetager det kontakten til Altingets administration. Den juridiske sektionen fører på ministeriets vegne tilsyn med den lovformelige implementering af EØS-aftalen og internationale traktater med islandsk deltagelse der hører under ministeriet. Sektionen varetager i påkommende tilfælde personaleforhold for institutioner der hører under ministeriet.

Sektionen for evaluering og analyse varetager udførelsen af kvalitetsevaluering og fører tilsyn med kvalitetssikring i uddannelsesinstitutioner på alle skoletrin således som foreskrevet i love og bekendtgørelser, herunder evaluering af forskning på universitets- og forskningsinstitutter. Sektionen for evaluering og analyse arbejder endvidere med udvikling af metoder til måling af kvalitet og resultater i virksomhed inden for kultur, uddannelse og videnskab. Sektionen varetager i samarbejde med andre kontorer og sektionen indsamling og bearbejdelse af de relevante data og informationer for at sikre overblikket og skabe grundlag for udarbejdelsen af en generel politik på de områder der hører under ministeriet.

Sektionen for information og økonomi varetager opgaver angående udarbejdelse af finansloven og implementeringen af finansloven, udarbejdelse af driftsplanlægning, etableringsomkostninger og finanslovposter tilhørende ministeriet. Sektionen fører tilsyn med indgåelse af aftaler om økonomiske forhold og anlægsarbejder under ministeriet. Endvidere fører sektionen for information og økonomi tilsyn med ministeriets økonomi og drift og tilser på dets vegne overholdelsen af lønoverenskomster.

Sektionen for information og økonomi fører tilsyn med styringen af dokumenter og data og udvikling af it-forhold, foruden at det i samarbejde med departementschefens kontor varetager formidling af information, udgivelser og administration af kvalitetsstyring og kvalitetssystemer.

Under sektionen for information og økonomi falder endvidere ministeriets reception, indkøb og fælles servicefunktioner. Sektionen varetager personaleforhold, herunder efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det varetager generelle opgaver som tager sigte på at udforme og forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsgangene i ministeriet.